Skupština kluba održat će se 23. 12. 2016. u 12 sati

Skupština kluba održat će se 23. 12. 2016. u 12 sati

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18.Statuta Društva, Uprava KOŠARKAŠKOG KLUBA SPLIT sportskog dioničkog društva sa sjedištem društva u Splitu, Ulica slobode 16b (u daljnjem tekstu „Društvo“) je dana 15. studenog 2016. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne Skupštine Društva, te temeljem iste upućuje

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU

KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti

koja će se održati 23.12. 2016. godine s početkom u 12 sati,

u sjedištu Društva u Splitu, Ulica slobode 16b

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći :

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara, temeljnog kapitala i broja glasova

2. Povećanje temeljnog kapitala Društva

a) Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica Društva

b) Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u pravima uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica

3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva da po točkama dnevnog reda donese odluke kako slijedi:

AD- 2.a)

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o razlozima isključenja prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica Društva, koje glasi:

Izvješće Uprave Društva o razlozima za isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica Društva prilikom povećanja temeljnog kapitala Društva

Sukladno članku 308. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva podnosi glavnoj skupštini izvješće o razlozima za isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica Društva prilikom povećanja temeljnog kapitala, unosom prava potraživanja u temeljni kapital Društva.

Sukladno Ugovoru o ulaganju u KK Split s.d.d. U razdoblju od 2016. do 2019. Klasa: 022-05/15-03, Ur.br. 2181/01-01-15-1 predviđeno je povećanje temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima, i to unosom potraživanja koje Grad Split ima prema Društvu, u temeljni kapital Društva uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provelo bi se ulaganjem prava i izdavanjem najviše 8.800 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 250,00 kuna. Dionice će se izdavati po nominalnoj vrijednosti unosom tražbina jednake nominalne vrijednosti (za svakih 250,00 kn unesenog ulaganja u temeljni kapital, stječe se 1 dionica).

Na opisani način u temeljni kapital Društva unosi se u ukupnom iznosu od najviše 2.200,000,00 kn.

U slučaju upisa svih novih dionica, po izvršenoj dokapitalizaciji ukupan temeljni kapital Društva iznosio bi 34.563.000,00 kn te bio podijeljen na 138.252 redovne dionice na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 250,00 kn.

Uprava društva KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT s.d.d., Split

AD- 2.b)

Na temelju članka 29. Statuta Društva, te odredaba članaka 304., 305. i 308. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje

ODLUKE

o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u pravima

uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica

Članak 1.

Temeljni kapital društva iznosi 32.363.000,00 kn (tridesetdvamilijunatristošezdesettritisuće kuna), a podijeljen je na 129.452 (sto dvadeset devet tisuća četiristo pedeset dvije) redovne dionice na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 250,00 kn (dvjesto pedeset kuna).

Članak 2.

Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva u iznosu od 32.363.000,00 kn (tridesetdvamilijunatristošezdesettritisuće kuna) povećava se za iznos od 2.200.000,00 kn (dvamilijunadvjestotisuća kuna) na iznos od 34.563.000,00 kn (tridesetčetirimilijunapetstošezdesettritisuće kuna).

Članak 3.

Temeljni kapital povećava se ulaganjem u pravima i to unosom potraživanja koje Grad Split, OIB: 78755598868, Split, Obala kneza Branimira 17, ima prema Društvu, u temeljni kapital Društva uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara.

Članak 4.

Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 8.800 (osamtisućaosamsto) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti dionice 250,00 kn (dvjestopedeset kuna), ukupne nominalne vrijednosti dionica 2.200.000,00 kn (dvamilijunadvjestotisuća kuna). Svaka nova dionica daje jednaka prava kao i dotadašnje redovne dionice društva sukladno Statutu društva i zakonu. Nove dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb (dalje SKDD).

Članak 5.

Ulaganje u pravima izvršit će se na sljedeći način:

GRAD SPLIT kao postojeći dioničar i jedini ulagatelj, u cijelosti unosi u temeljni kapital Društva svoja ukupna dospjela potraživanja prema Društvu KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti, u ukupnom iznosu od 2.200.000,00 kn (dvamilijunadvjestotisuća kuna), za koja potraživanja GRAD SPLIT stječe 8.800 (osamtisućaosamsto) novih redovnih dionica Društva.

Ukupna dospjela potraživanja GRADA SPLITA prema Društvu u iznosu od 2.200.000,00 kn (dvamilijunadvjestotisuća kuna) ostvarena su temeljem Ugovora o ulaganju u Košarkaški klub “Split” s.d.d. u razdoblju od 2016.-2019. godine zaključen između GRAD SPLIT, OIB: 78755598868, Obala kneza Branimira 17, Split i KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti, OIB: 93265708320, Ulica Slobode 16 b, Split, KLASA: 022-05/15-03/801, URBROJ: 2181/01-01-15-1 od 3. kolovoza 2015.g.

Nakon povećanja temeljni kapital iznosi 34.563.000,00 kn (tridesetčetirimilijunapetstošezdesettritisuće kuna) i podijeljen je na 138.252 (stotridesetosamtisućadvjestopedesetdvije) redovne dionice na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 250,00 kn (dvjesto pedeset kuna).

Članak 6.

Isključuje se pravo prvenstva ostalih postojećih dioničara pri upisu novih dionica, sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 7.

Sukladno članku 351. st. 1. Zakona o tržištu kapitala, društvo provodi izdavanje dionica uz korištenje iznimke od objave prospekta, te se stoga sukladno odredbama ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulogom u pravima uz istodobno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica, neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

Članak 8.

Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom), čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 9.

Upis i uplata novih redovnih dionica vrši se ulogom prava Grad Split, OIB: 78755598868, iznosa od 2.200.000,00 kn (dvamilijunadvjestotisuća kuna) u roku od 15 (petnaest) dana od dana održanja Glavne Skupšitne Društva KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti.

Ako upis dionica bude u cijelosti izvršen prije isteka prethodno navedenog roka, Uprava društva ovlaštena je zaključiti izdanje ne čekajući istek navedenog roka.

Uplata se vrši na način da se prava koja posjeduje Grad Split, OIB: 78755598868 s osnova dospjelih potraživanja u iznosu od 2.200.000,00 kn (dvamilijunadvjestotisuća kuna) unose u temeljni kapital u zamjenu za novoizdane redovne dionice.

Članak 10.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 250,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelj Grad Split, OIB: 78755598868 postaje imatelj novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Članak 11.

Na temelju članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava odobrava se ulagatelju Grad Split, OIB: 78755598868 stjecanje 8.800 (osamtisućaosamsto) novih dionica iz ove odluke, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Članak 12.

Uspješnost upisa i uplate dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuju se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica, u narednom roku od najkasnije 3 (tri) dana. Izdanje dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati 100% (sto posto) ukupnog iznosa izdanja, odnosno 8.800 (osamtisućaosamsto) dionica. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

Ovlašćuje se Uprava Društva za sklapanje ugovora s ulagateljem GRAD SPLIT o unosu prava pretvaranjem potraživanja u temeljni kapital Društva.

Članak 13.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3 mjeseca od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja ulagatelju.

Članak 14.

Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

AD- 3

Na temelju odredbe članka 29. Statuta Društva, te odredbe članka 301. i 303. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Članak 1.

Članak 9. Statuta zamjenjuje se u cijelosti novim tekstom koji glasi:

»Temeljni kapital Društva iznosi 34.563.000,00 kn (trideset četiri milijuna petsto šezdeset tri tisuće kuna).

Temeljni kapital društva podijeljen je na 138.252 (sto trideset osam tisuća dvjesto pedeset dvije) redovne dionice na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 250,00 kn (dvjesto pedeset kuna).«

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju u cijelosti nepromijenjene i na snazi.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Članak 4.

Ovlašćuje se Uprava Društva da uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi točan iznos unesenih prava (tražbina) u temeljni kapital Društva i točan broj dionica koje se izdaju.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da, nakon što da suglasnost Upravi Društva na utvrđenja iz prethodnog stavka, uskladi odredbe Statuta Društva u odredbama o iznosu temeljnog kapitala, vrsti uloga koji su u temeljni kapital uneseni te broju dionica u potpunom tekstu Statuta, odnosno uskladi odredbe Statuta Društva s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala unosom u pravima i izdanjem novih dionica.

  1. Poziv i upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva:

Pozivaju se dioničari Društva na sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva koja će se održati 23. prosinca 2016. u 12 sati u sjedištu Društva u Splitu, Ulica Slobode 16/b.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i odlučivati svi dioničari kao i njihovi zakonski zastupnici ili opunomoćenici, čija pisana prijava namjere sudjelovanja neposredno predana, osobno ili putem zakonskog zastupnika, odnosno punomoćnika ili poštom uručena pristigne Društvu na adresu Društva: 21000 Split, Ulica slobode 16/b, 7 (sedam) dana prije održavanja Glavne Skupštine, odnosno najkasnije do 16. prosinca do 17 sati (bez obzira kada i kako je poslana). Prijave e-poštom nisu dopuštene.

Dioničarem Društva smatra se pravna ili fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.

Uvid u materijale za skupštinu može se obaviti tijekom svakog radnog dana u sjedištu Društva, a biti će i na mjestu održavanja skupštine u vremenu od 15 minuta prije zakazanog početka skupštine i tijekom trajanja sjednice skupštine. Sve prijave i punomoći moraju biti detaljno popunjene i podnijete isključivo na obrascima, koji se mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi Split, Ulica slobode 16/b.

Ako na Glavnom skupštini ne bude nazočan broj dioničara ili njihovih opunomoćenika koji imaju dionice na koje otpada najmanje 51% temeljnog kapitala Društva, Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se 30. prosinca 2016. godine u isto vrijeme i na istom mjestu uz nepromjenjeni dnevni red, bez posebne objave. Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

KOŠARKAŠKI KLUB
SPLIT s.d.d., Split

Povezane vijestii

Web stranica koristi kolačiće! Kolačići omogućavaju bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku.