JAVNI NATJEČAJ ZA DIREKTORA KK SPLIT s.d.d.

JAVNI NATJEČAJ ZA DIREKTORA KK SPLIT s.d.d.

Nadzorni odbor Košarkaškog kluba Split s.d.d ,temeljem Zaključka sa 4 .sjednice Nadzornog odbora održane 15.11.2017. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA DIREKTORA KK SPLIT s.d.d.

(Rodni nazivi u ovom natječaju jednako se odnose na kandidate ženskog i muškog spola)

I.

Javni natječaj raspisuje se za direktora KK SPLIT s.d.d.

II.

Uvjeti za direktora KK SPLIT s.d.d. osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, te uvjeta definiranih Statutom Društva, su:

1.da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski, diplomski i dodiplomski sveučilišni studij, ili viši akademski stupanj;

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na upravljačkim poslovima;

3. aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;

4. da ima izražene organizacijske, analitičke, pregovaračke i komunikacijske vještine;

5. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima;

6. da se kao fizička osoba ili kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odnosno upravnog odbora pravne osobe ne bavi poslovima vezanim uz posredovanje u transferima igrača ili trenera;

7. da članstvom u upravi društva ne bi došao u sukob interesa;

8. da nema ograničenja utvrđena člankom 13. i 38. Zakona o sportu („Narodne novine“, br: 76/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15);

9. da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za neko od kaznenih djela počinjenog s namjerom, a nije primijenjena uvjetna osuda;

10. da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela na štetu djeteta, odnosno maloljetnika;

11. da nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjen za prekršaje u sportu i na sportskim natjecanjima prema odredbama Zakona o sportu i posebnih propisa kojima se propisuju prekršaji u sportu i na sportskim natjecanjima.

III.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis, naglasak na opisu poslova kao dokaz rada na upravljačkim poslovima,

– presliku domovnice,

– presliku diplome ili drugog zakonskog dokumenta kojim dokazuju stručnu spremu ovjerenu kod javnog bilježnika,

– elektronički zapis radno-pravnog statusa ili potvrda o prijavi na mirovinsko osiguranje koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dokazuje vrijeme rada),

– za toč. ad 5., 9., 10. i 11. uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 15 dana od dana objave natječaja,

– za toč. ad 6., 7. i 8. izjava ovjerena kod javnog bilježnika,

– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom kandidat potvrđuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da kod kandidata ne postoje okolnosti iz čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima , ne stariju od 15 dana od dana objave natječaja.

IV.

Nadzorni odbor društva utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja.

Nadzorni odbor društva provesti će razgovor (intervju) sa svakim kandidatom koji ispunjava uvjete natječaja.

Na temelju rezultata provedenog postupka Nadzorni odbor društva sukladno čl. 244.

Zakona o trgovačkim društvima, te sukladno čl. 33. Statuta društva imenovati će direktora Društva na mandat od tri godine.

V.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, a sa ciljem osiguravanja diskrecije kandidata, biti će osobno informirani o vremenu održavanja razgovora (intervjua).

Za kandidata koji neće pristupiti razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

VI.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno s 23. studenoga 2017. g. na adresu Društva: Košarkaški klub Split s.d.d ,Ulica slobode 16b,21 000 Split, s naznakom „Za javni natječaj za direktora Društva“, u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARATI“.

Nepravovremene prijave za javni natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

KK SPLIT s.d.d.

NADZORNI ODBOR

Predsjednik

Domagoj Maroević                          

Povezane vijestii

Web stranica koristi kolačiće! Kolačići omogućavaju bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku.