Skupština KK Split

Skupština KK Split

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva,
Uprava KOŠARKAŠKOG KLUBA SPLIT sportskog dioničkog društva sa sjedištem
društva u Splitu, Ulica slobode 16b (u daljnjem tekstu „Društvo“) je dana 06. svibnja
2024. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare
poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih

djelatnosti

koja će se održati 17. lipnja 2023. godine s početkom u 12.00 sati,
u sjedištu Društva u Splitu, Ulica slobode 16b

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se sljedeći :
D n e v n i r e d
1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i
utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini;
2. Godišnja financijska izvješća Društva, Godišnje izvješće Uprave Društva o
poslovanju Društva, te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru
vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023.;
3. Odluka o pokriću gubitka Društva ostvarenoga u 2023. godini;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
6. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Društva;
7. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva;
8. Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva za 2024. godinu;
9. Povećanje temeljnog kapitala Društva
a) Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva ostalih dioničara pri
upisu novih dionica Društva
b) Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih
dionica ulozima u pravima uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara
pri upisu novih dionica
10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta;
11. Razno;

PRIJEDLOZI ODLUKA
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva da po točkama
dnevnog reda donese odluke kako slijedi:
AD 2.
1. Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2023. godinu;
2. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova
Društva za 2023. godinu;
3. Prihvaćaju se Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2023.
godine zajedno s izvješćem neovisnoga revizora.
AD 3.

2
1. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini završenoj 31. prosinca 2023. godine
ostvario gubitak u iznosu od 284.864,86 eura (slovima: dvjesto osamdeset četiri tisuće
osamsto šezdeset četiri eura i osamdeset šest centi)
2. Ostvareni gubitak u 2023. godini u iznosu od 284.864,86 eura (slovima: dvjesto
osamdeset četiri tisuće osamsto šezdeset četiri eura i osamdeset šest centi) pokriti će se
realiziranom dobiti u budućim poslovnim godinama.

AD 4.
Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2023. godini vodila poslove Društva u
skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se upravi Društva daje razrješnica za vođenje
poslova Društva u toj godini.
AD 5.
Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2023. godine obavljao svoje
funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se Nadzornom odboru daje
razrješnica za vođenje poslova nadzora u toj godini.
AD 6.
Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Društva
Opoziva se sljedeći član Nadzornog odbora
 Gordan Devivi. Vrboran 43, Split, OIB:21021677273
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
AD 7.
Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva
Za člana Nadzornog odbora Društva na razdoblje od četiri godine bira se:
Ante Roje, Velebitska 59, Split, OIB:57899817195
AD 8.
Za revizora Društva za poslovnu 2024. godinu imenuje se revizorsko društvo Kalibović i
partneri d.o.o. iz Splita, Mažuranićevo šetalište 69, OIB: 09573611408.

AD 9. a)

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o razlozima isključenja prava prvenstva
ostalih dioničara pri upisu novih dionica Društva, koje glasi:
Izvješće Uprave Društva o razlozima za isključenje prava prvenstva ostalih
dioničara pri upisu novih dionica Društva prilikom povećanja temeljnog kapitala
Društva
Sukladno članku 308. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva
podnosi glavnoj skupštini izvješće o razlozima za isključenje prava prvenstva ostalih
dioničara pri upisu novih dionica Društva prilikom povećanja temeljnog kapitala,
unosom prava potraživanja u temeljni kapital Društva.

3
Sukladno Ugovoru o ulaganju u Košarkaški klub Split s.d.d. za 2024. godinu.
Klasa:024-02/23-02/92 od 18. prosinca 2023. godine, URBROJ:2181/01-06-2/2-23-1
predviđeno je povećanje temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima, i to unosom
potraživanja koje Grad Split ima prema Društvu, u temeljni kapital Društva uz
isključenje prava prvenstva ostalih dioničara i to za iznos od 400.000,00 EUR (slovima:
četiristo tisuća eura)
Povećanje temeljnog kapitala Društva provelo bi se ulaganjem prava i
izdavanjem 12.121 (slovima: dvanaest tisuća sto dvadeset i jedna) redovna dionica na
ime, nominalne vrijednosti 33 eura (slovima: tridesettrieura). Dionice će se izdavati po
nominalnoj vrijednosti unosom tražbina jednake nominalne vrijednosti (za svakih 33
EUR unesenog ulaganja u temeljni kapital, stječe se 1 dionica). Na opisani način u
temeljni kapital Društva unosi se u ukupnom iznosu od najviše 399.993,00 EUR-a
(slovima: tristo devedeset devet tisuća devetsto devedeset tri eura), a razlika unesenog
kapitala u iznosu od 7,00 eur ( sedam eura ) unosi se u rezerve kapitala Društva..

Sukladno rješenju predstečajne nagodbe od 21.02.2015. godine, broj: 14. Stpn-
126/2014. evidentiran je iznos tražbine u iznosu od 20.062,38 eura prema Stjepku Ori,
Mažuranićeva 57/1, OIB:47812584759.
Potraživanje koje Stjepko Ora ima prema Društvu povećao bi se temeljni kapitala
Društva ulozima u pravima, i to uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara za
iznos od 20.062,38 eura EUR (slovima: dvadeset tisuća šezdeset dva eura i trideset
osam centi)
Povećanje temeljnog kapitala Društva provelo bi se ulaganjem prava i izdavanjem 607
(slovima: šesto sedam) redovna dionica na ime, nominalne vrijednosti 33 eura (slovima:
trideset tri eura). Dionice će se izdavati po nominalnoj vrijednosti unosom tražbina
jednake nominalne vrijednosti (za svakih 33 EUR unesenog ulaganja u temeljni kapital,
stječe se 1 dionica). Na opisani način u temeljni kapital Društva unosi se u ukupnom
iznosu od najviše 20.031,00 EUR-a (slovima: dvadeset tisuća trideset jedan euro ), a
razlika unesenog kapitala u iznosu od 31,38 EUR ( trideset jedan euro i trideset osam
centi ) unosi se u rezerve kapitala Društva.
U slučaju upisa svih novih dionica, po izvršenom usklađenju temeljnog kapitala
sa EUR-om i dokapitalizaciji društva, ukupan temeljni kapital Društva iznosio bi
7.280,394,00 eura (slovima: sedam milijuna dvjesto osamdeset tisuća tristo devedeset
četiri eura) te bio podijeljen na 220.618 (slovima: dvjesto dvadeset tisuća i šesto i
osamnaest ) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 33 EUR-a
(slovima:trideset tri eura).
AD – 9. b)
Na temelju članka 29. Statuta Društva, te odredaba članaka 304., 305. i 308. Zakona o
trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje

ODLUKE

o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u pravima
uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica

4

Članak 1.

Temeljni kapital društva iznosi 6.860.370,00 EUR (slovima:šest milijuna osamsto
šezdeset tisuća tristo sedamdeset eura ), a podijeljen je na 207.890 (slovima:dvjesto
sedam tisuća osamsto devedeset) redovne dionice na ime, pojedinačnog nominalnog
iznosa od 33,00 (slovima:trideset tri eura).

Članak 2.

Temeljni kapital povećava se ulaganjem u pravima i to unosom potraživanja koje
Grad Split, OIB: 78755598868, Split, Obala kneza Branimira 17, ima prema Društvu, u
temeljni kapital Društva uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara.
Temeljni kapital povećava se ulaganjem u pravima i to unosom potraživanja koje
Stjepko Ora, Mažuranićeva 57/1, OIB:47812584759. ima prema Društvu, sukladno
rješenju predstečajne nagodbe u temeljni kapital Društva uz isključenje prava prvenstva
ostalih dioničara.

Članak 3.

Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 12.728 (slovima: dvanaest tisuća
sedamsto dvadeset osam ) redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 33 eura
(slovima: tridesettrieura). Dionice će se izdavati po nominalnoj vrijednosti unosom
tražbina jednake nominalne vrijednosti (za svakih 33 EUR unesenog ulaganja u temeljni
kapital, stječe se 1 dionica). Na opisani način u temeljni kapital Društva unosi se u
ukupnom iznosu od najviše 420.024,00 EUR-a (slovima: četiristo dvadeset tisuća
dvadeset četiri eura ), a razlika unesenog kapitala u iznosu od 31,38 EUR ( trideset jedan
euro i trideset osam centi ) unosi se u rezerve kapitala Društva.
Svaka nova dionica daje jednaka prava kao i dotadašnje redovne dionice društva
sukladno Statutu društva i zakonu. Nove dionice izdat će se u nematerijaliziranom
obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog
depozitarnog društva d.d. Zagreb (dalje SKDD).
Članak 4.
Ulaganje u pravima izvršit će se na sljedeći način:
GRAD SPLIT kao postojeći dioničar i jedini ulagatelj, u cijelosti unosi u
temeljni kapital Društva svoja ukupna dospjela potraživanja prema Društvu
KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih
djelatnosti, u ukupnom iznosu od 400.000,00 EUR (slovima: četiristo tisuća eura)
odnosno 399.993,00 EUR-a (slovima: tristo devedeset devet tisuća devetsto devedeset tri
eura), za koja potraživanja GRAD SPLIT stječe 12.121 (slovima: dvanaest tisuća sto
dvadeset i jedna) redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 33 eura (slovima:
trideset tri eura), a razlika unesenog kapitala u iznosu od 7,00 eur ( sedam eura ) unosi se
u rezerve kapitala Društva.

5
Ukupna dospjela potraživanja GRADA SPLITA prema Društvu u iznosu od
400.000,00 EUR (slovima: četiristo tisuća eura) ostvarena su temeljem Ugovora o
ulaganju u Košarkaški klub Split s.d.d. za 2024. godinu. Klasa:024-02/23-02/92 od 18.
prosinca 2023. godine, URBROJ:2181/01-06-2/2-23-1

Stjepko Ora, Mažuranićeva 57/1, OIB:47812584759. sukladno rješenju
predstečajne nagodbe od 21.02.2015. godine, broj: 14. Stpn-126/2014. ima potraživanja
prema Društvu u ukupnom iznosu od 20.062,38 EUR (slovima: dvadeset tisuća šezdeset
dva eura i trideset osam centi)
Povećanje temeljnog kapitala Društva provelo bi se ulaganjem prava i izdavanjem 607
(slovima: šesto sedam) redovna dionica na ime, nominalne vrijednosti 33 eura (slovima:
trideset tri eura). Dionice će se izdavati po nominalnoj vrijednosti unosom tražbina
jednake nominalne vrijednosti (za svakih 33 EUR unesenog ulaganja u temeljni kapital,
stječe se 1 dionica). Na opisani način u temeljni kapital Društva unosi se u ukupnom
iznosu od najviše 20.031,00 EUR-a (slovima: dvadeset tisuća trideset jedan euro ), a
razlika unesenog kapitala u iznosu od 31,38 EUR ( trideset jedan euro i trideset osam
centi ) unosi se u rezerve kapitala Društva.

Nakon povećanja temeljni kapital iznosi 7.280,394,00 eura (slovima: sedam
milijuna dvjesto osamdeset tisuća tristo devedeset četiri eura) i podijeljen je na 220.618
(slovima: dvjesto dvadeset tisuća i šesto i osamnaest ) redovnih dionica na ime,
pojedinačnog nominalnog iznosa od 33 EUR-a (slovima:trideset tri eura).

Članak 5.

Isključuje se pravo prvenstva ostalih postojećih dioničara pri upisu novih
dionica, sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 6.

Sukladno članku 351. st. 1. Zakona o tržištu kapitala, društvo provodi izdavanje
dionica uz korištenje iznimke od objave prospekta, te se stoga sukladno odredbama ove
Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulogom u pravima
uz istodobno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica, neće
objavljivati prospekt za potrebe izdanja.
Članak 7.

Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom), čiji obvezni sadržaj je
određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.
Članak 8.

Upis i uplata novih redovnih dionica vrši se ulogom prava Grad Split, OIB:
78755598868, iznosa od 400.000,00 EUR (slovima: četiristo tisuća eura).

6
Uplata se vrši na način da se prava koja posjeduje Grad Split, OIB: 78755598868
s osnova dospjelih potraživanja u iznosu od 400.000,00 EUR (slovima: četiristo tisuća
eura) unose u temeljni kapital u zamjenu za novoizdane redovne dionice.
Uplate su izvršene u novcu na račun Društva kako slijedi:
– 400.000,00 EUR (slovima: četiristo tisuća eura) dana 09. 01. 2024. godine

Članak 9.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u
sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodijeli
SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 33 EUR (slovima: trideset tri eura). u
nematerijaliziranom obliku.
Ulagatelj Grad Split, OIB: 78755598868 postaje imatelj novoizdanih dionica
Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-
a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Članak 10.

Na temelju članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih
društava odobrava se ulagatelju Grad Split, OIB: 78755598868, 12.121 (slovima:
dvanaest tisuća sto dvadeset i jedna) novih dionica iz ove odluke, bez obveze
objavljivanja ponude za preuzimanje, kao i Stjepku Ori, OIB:47812584759, 607
(slovima: šesto sedam) redovnih dionica.
Članak 11.

Uspješnost upisa i uplate dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala
utvrđuju se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica, u
narednom roku od najkasnije 3 (tri) dana. Izdanje dionica smatrat će se uspješno
izvršenim ako se u naprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati 100% (sto
posto) ukupnog iznosa izdanja, na 220.618 (slovima: dvjesto dvadeset tisuća i šesto i
osamnaest ) redovnih dionica.
Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos
povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica. Uprava Društva će uz
suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja
temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.
Ovlašćuje se Uprava Društva za sklapanje ugovora s ulagateljem GRAD SPLIT
o unosu prava pretvaranjem potraživanja u temeljni kapital Društva.
Ovlašćuje se Uprava Društva za sklapanje ugovora s Stjepkom Orom o unosu
prava pretvaranjem potraživanja u temeljni kapital Društva.

Članak 12.

7
Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3
mjeseca od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati
upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja ulagatelju.

Članak 13.

Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati
odredbe važećih zakona i Statuta Društva.
AD – 10
Na temelju odredbe članka 29. Statuta Društva, te odredbe članka 301. i 303. Zakona o
trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Članak 1.

Članak 9. Statuta zamjenjuje se u cijelosti novim tekstom koji glasi:
»Temeljni kapital Društva iznosi 7.280,394,00 eura (slovima: sedam milijuna dvjesto
osamdeset tisuća tristo devedeset četiri eura) i podijeljen je na 220.618 (slovima: dvjesto
dvadeset tisuća i šesto i osamnaest) redovnih dionice na ime, pojedinačnog nominalnog
iznosa od 33 EUR (slovima: trideset tri eura).«
Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju u cijelosti nepromijenjene i na snazi.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.
Članak 4.

Ovlašćuje se Uprava Društva da uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi točan iznos
unesenih prava (tražbina) u temeljni kapital Društva i točan broj dionica koje se izdaju.
Ovlašćuje se Nadzorni odbor da, nakon što da suglasnost Upravi Društva na utvrđenja iz
prethodnog stavka, uskladi odredbe Statuta Društva u odredbama o iznosu temeljnog
kapitala, vrsti uloga koji su u temeljni kapital uneseni te broju dionica u potpunom
tekstu Statuta, odnosno uskladi odredbe Statuta Društva s promjenama do kojih je došlo
povećanjem temeljnog kapitala unosom u pravima i izdanjem novih dionica.

AD – 11.

8
Ovlašćuje se Uprava Društva da uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi i preračuna
postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice
primjenom fiksnog tečaja konverzije iz kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u
skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanja.
Poziv i upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva:

Pozivaju se dioničari Društva na sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva koja će se
održati 17. lipnja 2024. u 12 sati u sjedištu Društva u Splitu, Ulica Slobode 16/b.
Pravo sudjelovanja u radu ove Skupštine imaju svi dioničari Društva (osobno ili u osobi
opunomoćenika) koji budu upisani u registar imatelja dionica najkasnije do 10. lipnja
2024. godine i ako se prijave za sudjelovanje u radu skupštine pisanim putem na sjedište
Društva, najkasnije do 10. lipnja 2024. godine. Ako se na taj način ne prijavi, dioničar
ne može sudjelovati u radu Skupštine.
Ako se Glavna skupština dana 17. lipnja 2024. godine ne održi zbog pomanjkanja
kvoruma određenog Statutom Društva, pričuvna Glavna skupština će se održati 7 dana
kasnije 24. lipnja 2024.. godine u 12.00 sati na istom mjestu i uz nepromjenjeni dnevni
red.

KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT, sportsko
dioničko društvo
Član uprave – direktor:
Dejan Žaja

Povezane vijestii

Web stranica koristi kolačiće! Kolačići omogućavaju bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku.