Javni natječaj za imenovanje člana Uprave-direktora KK Split s.d.d.

Javni natječaj za imenovanje člana Uprave-direktora KK Split s.d.d.

Na temelju čl. 244. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 29. Statuta KOŠARKAŠKOG KLUBA SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti, Split, Ulica Slobode 16b (dalje: KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT s.d.d., Split),

Nadzorni odbor, dana 3. studenoga 2021. g. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje člana Uprave-direktora

KOŠARKAŠKOG KLUBA SPLIT s.d.d., Split

Kandidati za direktora Društva, osim uvjeta propisanih odredbama Zakona o trgovačkim društvima, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke;
 2. najmanje deset godina radnog iskustva, od kojih najmanje pet godina na rukovodećim radnim mjestima;
 3. dokazane organizacijske sposobnosti;
 4. aktivno znanje engleskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti kandidati za koje ne postoji:

 • sukob interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa;
 • okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i to:

– da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanje vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske,

– da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja Društva dok traje ta zabrana;

 • pravomoćno rješenje nadležnog suda o postojanju potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga te postojanje pravomoćne presude.
 • zapreke iz članka 13. i 38. Zakona o sportu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati za direktora Društva dužni su dostaviti:

 • životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja;
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – preslika diplome ili svjedodžbe ovjerena kod javnog bilježnika);
 • dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu – potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO;
 • dokaz da posjeduje organizacijske sposobnosti provjerene u dosadašnjem radu (dokaz o obavljanju poslova na radnom mjestu koje zahtjeva rukovodeće i organizacijske sposobnosti – preslika rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca da je obavljao takve poslove);
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice), a kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika;
 • izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanju sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, ne stariju od 30 (trideset) dana;
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena nepravomoćna presuda – ne starije od 6 (šest) mjeseci;
 • potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave;
 • nepostojanje zapreka iz članka 13. i 38. Zakona o sportu:
 • motivacijsko pismo.

Direktora Društva imenuje Nadzorni odbor Društva na trogodišnje razdoblje.

Javni natječaj za izbor direktora Društva bit će objavljen u Slobodnoj Dalmaciji, te na mrežnim stranicama Društva i Grada Splita.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od završetka natječaja.

Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se od 8. studenog 2021.g  do 22. studenog 2021. g. isključivo na protokol Grada Splita.

Prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na: Grad Split, Obala kneza Branimira 17, 21 000 Split, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za člana Uprave – direktora KOŠARKAŠKOG KLUBA SPLIT s.d.d. SPLIT – ne otvarati“.

Pravo je Društva da ovaj Javni natječaj poništi u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja Društvo nikome ne odgovara za eventualno prouzročenu štetu.

KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT s.d.d., Split

Povezane vijestii

Web stranica koristi kolačiće! Kolačići omogućavaju bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku.