Godišnja Skupština KK Split

Godišnja Skupština KK Split

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva, Uprava KOŠARKAŠKOG KLUBA SPLIT sportskog dioničkog društva sa sjedištem
društva u Splitu, Ulica slobode 16b (u daljnjem tekstu „Društvo“) je dana 09. prosinca 2019. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare
poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti

koja će se održati 21.01.2020. godine s početkom u 16.30 sati, u sjedištu Društva u Splitu, Ulica slobode 16b

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se sljedeći :
D n e v n i  r e d
1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini;
2. Godišnja financijska izvješća Društva, Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva, te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2018.;
3. Odluka o pokriću gubitka Društva ostvarenoga u 2018. godini;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
6. Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva za 2019. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva da po točkama dnevnog reda donese odluke kako slijedi:
AD 2.
1. Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2018. godinu;
2. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu;
3. Prihvaćaju se Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. godine zajedno s izvješćem neovisnoga revizora.
AD 3. 1. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini završenoj 31. prosinca 2018. godine ostvario gubitak u iznosu od 2.787.912,00 kuna ;
2. Ostvareni gubitak u 2018. godini u iznosu od 2.787.912,00 kuna pokriti će se realiziranom dobiti u budućim poslovnim godinama.
AD 4. 2 Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2018. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se upravi Društva daje razrješnica za vođenje poslova Društva u toj godini.
AD 5. Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2018. godine obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se Nadzornom odboru daje razrješnica za vođenje poslova nadzora u toj godini.
AD 6. Za revizora Društva za poslovnu 2019. godinu imenuje se revizorsko društvo Kalibović i partneri d.o.o. iz Splita, Mažuranićevo šetalište 69, OIB: 09573611408.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa: Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 14. siječnja 2020. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje i to najkasnije do 14. siječnja 2020. godine na adresu: KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo za
obavljanje sportskih djelatnosti, Split, Ulica slobode 16b. Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara-pravne osobe treba potpisati ovlaštena osoba i ovjeriti pečatom. Punomoć koju izdaje fizička osoba mora biti potpisana. Punomoć treba biti predana u sjedištu Društva, u Splitu, Ulica slobode 16b. Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti tijekom svakog radnog dana u sjedištu Društva, a biti će i na mjestu održavanja Glavne skupštine u vremenu od 15
minuta prije zakazanog početka Glavne skupštine i tijekom trajanja sjednice Glavne skupštine.
Ako se Glavna skupština dana 21. siječnja 2020. godine ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom Društva, pričuvna Glavna skupština će se održati 7 dana kasnije 28. siječnja 2020. godine u 16.30 sati na istom mjestu i uz nepromjenjeni dnevni red.

KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT, sportsko
dioničko društvo
Član uprave – direktor:
Edo Blažević

Povezane vijestii

Web stranica koristi kolačiće! Kolačići omogućavaju bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku.