Glavna Skupština KK Splita

Glavna Skupština KK Splita

Na temelju čl. 251. st. 1, 277. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, te čl. 17. Statuta KOŠARKAŠKOG KLUBA SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti, zahtjeva Ureda gradonačelnika Grada Splita od 02. rujna 2021.g. broj: Klasa: 080-01/21-02/23, Urbroj: 2181/01-09-01/7-21-3, Uprava društva pod tvrtkom KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT, sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti, saziva GLAVNU SKUPŠTINU KOŠARKAŠKOG KLUBA SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti ( u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati 25. listopada 2021. godine u 16 sati, u sjedištu Društva na adresi Ulica slobode 16 b.
Predlaže se sljedeći dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini;
2. Godišnja financijska izvješća Društva, Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva, te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020.;
3. Odluka o pokriću gubitka Društva ostvarenoga u 2020. godini;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
6. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva,
7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.
PRIJEDLOZI ODLUKA SKUPŠTINE: Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:
AD 2.
1. Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2020. godinu;
2. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu;
3. Prihvaćaju se Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine zajedno s izvješćem neovisnoga revizora.

AD 3.
1. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini završenoj 31. prosinca 2020. godine ostvario gubitak u iznosu od 1.686.478,00 kuna ;
2. Ostvareni gubitak u 2020. godini u iznosu od 1.686.478,00 kuna pokriti će se realiziranom dobiti u budućim poslovnim godinama.

AD 4.
Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2020. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se upravi Društva daje razrješnica za vođenje poslova Društva u toj godini.
AD 5.
Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2020. godine obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se Nadzornom odboru daje razrješnica za vođenje
poslova nadzora u toj godini.
AD 6.
Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora
 Domagoj Maroević
 Duje Sučić
 Ivica Bašić
 Dragan Brtan
 Marin Babarović
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
AD7.
Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
Za članove Nadzornog odbora Društva temeljem Rješenja o prijedlogu imenovanju predstavnika Grada Splita u Nadzorni odbor KK Split, s.d.d. Gradonačelnika Grada Splita od 02. rujna 2021.g. broj: Klasa: 080-01/21-02/23, Urbroj: 2181/01-09-01/7-21-3,na razdoblje od četiri godine, biraju se pod 1., 2.,3.,4 i 5.
1. Ante Vuković, dr.sc., Račkoga 7, Split, OIB:10001468329
2. Gordan Devivi,Vrboran 43, Split, OIB: 21021677273
3. Katarina Dorić mr.sc., Šoltanska 20, Split, OIB:30662633627
4. Oliver Vuco, Starčevićeva 7,Split, OIB:90116874069
5.  Prof.dr.sc. Ranko Goić, Tolija 56, Pučišća, OIB:61085308017
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. Članovi Nadzornog odbora će između sebe izabrati predsjednika i njegova zamjenika.

· Poziv i upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva: Pozivaju se dioničari Društva na sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva koja će se održati 25. listopada 2021. u 16 sati u sjedištu Društva u Splitu, Ulica Slobode 16/b. Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i odlučivati svi dioničari kao i njihovi zakonski zastupnici ili opunomoćenici, čija pisana prijava namjere sudjelovanja neposredno predana, osobno ili putem zakonskog zastupnika, odnosno punomoćnika ili poštom uručena pristigne Društvu na adresu Društva: 21000 Split, Ulica slobode 16/b, 7 (sedam) dana prije održavanja Glavne Skupštine, odnosno najkasnije do 18. listopada 2021. godine (bez obzira kada i kako je poslana). Prijave e-poštom nisu dopuštene. Dioničarem Društva smatra se pravna ili fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.
Uvid u materijale za skupštinu može se obaviti tijekom svakog radnog dana u sjedištu Društva, a biti će i na mjestu održavanja skupštine u vremenu od 15 minuta prije zakazanog početka skupštine i tijekom trajanja sjednice skupštine. Sve prijave i punomoći moraju biti detaljno popunjene i podnijete isključivo na obrascima, koji se mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi Split, Ulica slobode 16/b. Ako na Glavnoj skupštini ne bude nazočan broj dioničara ili njihovih opunomoćenika koji imaju dionice na koje otpada najmanje 51% temeljnog kapitala Društva, Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se 01. studenoga 2021. godine u isto vrijeme i na istom mjestu uz nepromjenjeni dnevni red, bez posebne objave. Tako održana Glavna skupština
može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Košarkaški klub Split s.d.d.
Član uprave Edo Blažević

Povezane vijestii

Web stranica koristi kolačiće! Kolačići omogućavaju bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku.