Poziv na Skupštinu KK Splita

Poziv na Skupštinu KK Splita

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva,
Uprava KOŠARKAŠKOG KLUBA SPLIT sportskog dioničkog društva sa sjedištem
društva u Splitu, Ulica slobode 16b (u daljnjem tekstu „Društvo“) je dana 05. rujna
2022. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare
poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih

djelatnosti

koja će se održati 14.10.2022. godine s početkom u 12.00 sati,
u sjedištu Društva u Splitu, Ulica slobode 16b

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se sljedeći :
D n e v n i r e d
1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i
utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini;
2. Godišnja financijska izvješća Društva, Godišnje izvješće Uprave Društva o
poslovanju Društva, te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru
vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021.;
3. Odluka o pokriću gubitka Društva ostvarenoga u 2021 godini;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
6. Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva za 2022. godinu.
7. Povećanje temeljnog kapitala Društva
a) Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva ostalih dioničara pri
upisu novih dionica Društva
b) Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih
dionica ulozima u pravima uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara
pri upisu novih dionica
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta

PRIJEDLOZI ODLUKA
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva da po točkama
dnevnog reda donese odluke kako slijedi:
AD 2.
1. Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2021. godinu;
2. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova
Društva za 2021. godinu;
3. Prihvaćaju se Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2021.
godine zajedno s izvješćem neovisnoga revizora.

2

AD 3.
1. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini završenoj 31. prosinca 2021.
godine ostvario gubitak u iznosu od 2.846.894,00 kn
(slovima:dvamilijunaosamstočetrdesetšesttisućaosamstodevedestčetiri kune)
2. Ostvareni gubitak u 2021. godini u iznosu od 2.846.894,00 kn
(slovima:dvamilijunaosamstočetrdesetšesttisućaosamstodevedestčetirikune)
pokriti će se realiziranom dobiti u budućim poslovnim godinama.

AD 4.
Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2021. godini vodila poslove
Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se upravi Društva daje
razrješnica za vođenje poslova Društva u toj godini.
AD 5.
Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2021. godine obavljao
svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se Nadzornom
odboru daje razrješnica za vođenje poslova nadzora u toj godini.
AD 6.
Za revizora Društva za poslovnu 2022. godinu imenuje se revizorsko društvo
Kalibović i partneri d.o.o. iz Splita, Mažuranićevo šetalište 69, OIB:
09573611408.

AD 7. a)

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o razlozima isključenja prava prvenstva
ostalih dioničara pri upisu novih dionica Društva, koje glasi:
Izvješće Uprave Društva o razlozima za isključenje prava prvenstva ostalih
dioničara pri upisu novih dionica Društva prilikom povećanja temeljnog kapitala
Društva
Sukladno članku 308. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva
podnosi glavnoj skupštini izvješće o razlozima za isključenje prava prvenstva ostalih
dioničara pri upisu novih dionica Društva prilikom povećanja temeljnog kapitala,
unosom prava potraživanja u temeljni kapital Društva.
Sukladno Anexu 1. Ugovora o ulaganju u KK Split s.d.d. U razdoblju od 2016.
do 2019. Klasa: 022-05/15-03/801, od 03. kolovoza 2015. Ur.br. 2181/01-01-17-2
predviđeno je povećanje temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima, i to unosom
potraživanja koje Grad Split ima prema Društvu, u temeljni kapital Društva uz
isključenje prava prvenstva ostalih dioničara i to za iznos od 3.000.000,00 kn
(slovima:trimilijuna kuna).

3
Sukladno Ugovoru o ulaganju u Košarkaški klub Split s.d.d. u razdoblju od 2022.
do 2023. godine. Klasa:022-05/21-03/1685 od 16. studenoga 2021. godine,
URBROJ:2181/01-05-03/2-21-1 predviđeno je povećanje temeljnog kapitala Društva
ulozima u pravima, i to unosom potraživanja koje Grad Split ima prema Društvu, u
temeljni kapital Društva uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara i to za iznos od
2.000.000,00 kn (slovima:dvamilijuna kuna)
Povećanje temeljnog kapitala Društva provelo bi se ulaganjem prava i
izdavanjem najviše 20.000 (slovima:dvadesettisuća) redovnih dionica na ime, nominalne
vrijednosti 250,00 (slovima:dvjestopedeset kuna). Dionice će se izdavati po nominalnoj
vrijednosti unosom tražbina jednake nominalne vrijednosti (za svakih 250,00 kn
unesenog ulaganja u temeljni kapital, stječe se 1 dionica). Na opisani način u temeljni
kapital Društva unosi se u ukupnom iznosu od najviše 5.000,000,00 kn
(slovima:petmilijuna kuna)
U slučaju upisa svih novih dionica, po izvršenoj dokapitalizaciji ukupan temeljni
kapital Društva iznosio bi 49.963.000,00 kn
(slovima:četrdesetdevetmilijundevestošezdesettritisuće kuna) te bio podijeljen na
199.852 (slovima:stodevedesetdevetisućaosamstopedesetdvije) redovne dionice na ime,
pojedinačnog nominalnog iznosa od 250,00 kn (slovima:dvjestopedeset kuna).
AD – 7. b)
Na temelju članka 29. Statuta Društva, te odredaba članaka 304., 305. i 308. Zakona o
trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje

ODLUKE

o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u pravima
uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica

Članak 1.

Temeljni kapital društva iznosi 44.963.000,00 kn
(slovima:četrdesetčetiritisućedevestošezdesettritisuće kuna), a podijeljen je na 179.852
(slovima:stosedamdesetdevettisućaosamstopedesetdvije) redovne dionice na ime,
pojedinačnog nominalnog iznosa od 250,00 kn (dvjestopedeset kuna).

Članak 2.

Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva u iznosu od 44.963.000,00 kn
(slovima:četrdesetčetiritisućedevestošezdesettritisuće kuna) povećava se za iznos od
5.000.000,00 kn (slovima:petmilijuna kuna) na iznos od 49.963.000,00 kn
(slovima:četrdesetdevetmilijundevestošezdesettritisuće kuna)

Članak 3.

Temeljni kapital povećava se ulaganjem u pravima i to unosom potraživanja koje
Grad Split, OIB: 78755598868, Split, Obala kneza Branimira 17, ima prema Društvu, u
temeljni kapital Društva uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara.

4

Članak 4.

Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 20.000 (slovima:dvadeset
tisuća) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti dionice
250,00 kn (slovima:dvjestopedeset kuna), ukupne nominalne vrijednosti dionica
5.000.000,00 kn (slovina:petmilijuna kuna). Svaka nova dionica daje jednaka prava kao
i dotadašnje redovne dionice društva sukladno Statutu društva i zakonu. Nove dionice
izdat će se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom
sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb (dalje SKDD).

Članak 5.
Ulaganje u pravima izvršit će se na sljedeći način:
GRAD SPLIT kao postojeći dioničar i jedini ulagatelj, u cijelosti unosi u
temeljni kapital Društva svoja ukupna dospjela potraživanja prema Društvu
KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih
djelatnosti, u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 kn (slovima:petmilijuna kuna), za koja
potraživanja GRAD SPLIT stječe 20.000 (slovima:dvadeset tisuća) novih redovnih
dionica Društva.
Ukupna dospjela potraživanja GRADA SPLITA prema Društvu u iznosu od
3.000.000,00 kn (slovima:trimilijuna kuna) ostvarena su temeljem Anexa 1. Ugovora o
ulaganju u Košarkaški klub “Split” s.d.d. u razdoblju od 2016.-2019. godine zaključen
između GRAD SPLIT, OIB: 78755598868, Obala kneza Branimira 17, Split i
KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih
djelatnosti, OIB: 93265708320, Ulica Slobode 16 b, Split, Klasa: 022-05/15-03/801, od
03.kolovoza 2015. Ur.br. 2181/01-01-17-2 i 2.000.000,00 kn (slovima:dvamilijuna
kuna) temeljem Ugovora o ulaganju u Košarkaški klub Split s.d.d. u razdoblju od 2022.
do 2023. godine. Klasa:022-05/21-03/1685 od 16. studenoga 2021. godine,
URBROJ:2181/01-05-03/2-21-1.

Nakon povećanja temeljni kapital iznosi 49.963.000,00 kn
(slovima:četrdesetdevetmilijunadevestošezdesettritisuće kuna) i podijeljen je na 199.852
(slovima:stodevedestdevettisućaosamstopedesetdvije) redovne dionice na ime,
pojedinačnog nominalnog iznosa od 250,00 kn (slovima:dvjestopedeset kuna).

Članak 6.

Isključuje se pravo prvenstva ostalih postojećih dioničara pri upisu novih
dionica, sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 7.

Sukladno članku 351. st. 1. Zakona o tržištu kapitala, društvo provodi izdavanje
dionica uz korištenje iznimke od objave prospekta, te se stoga sukladno odredbama ove
Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulogom u pravima
uz istodobno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica, neće
objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

5

Članak 8.

Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom), čiji obvezni sadržaj je
određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.
Članak 9.

Upis i uplata novih redovnih dionica vrši se ulogom prava Grad Split, OIB:
78755598868, iznosa od 5.000.000,00 kn (slovima:petmilijuna kuna)
Uplata se vrši na način da se prava koja posjeduje Grad Split, OIB: 78755598868
s osnova dospjelih potraživanja u iznosu od 5.000.000,00 kn (slovima:petmilijuna kuna)
unose u temeljni kapital u zamjenu za novoizdane redovne dionice.
Uplate su izvršene u novcu na račun Društva kako slijedi:
– 2.000.000,00 (slovima:dvamilijuna kuna) dana 20.travnja 2021. godine
– 1.000.000,00 (slovima:jedanmilijun kuna) dana 26. srpnja 2021. godine
– 1.000.000,00 (slovima:jedanmilijun kuna) dana 02. veljače 2022. godine
– 1.000.000,00 (slovima: jedanmilijun kuna) dana 28. veljače 2022. godine

Članak 10.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u
sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodijeli
SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 250,00 kn (dvjestopedeset kuna) u
nematerijaliziranom obliku.
Ulagatelj Grad Split, OIB: 78755598868 postaje imatelj novoizdanih dionica
Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-
a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Članak 11.

Na temelju članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih
društava odobrava se ulagatelju Grad Split, OIB: 78755598868 stjecanje 20.000
(slovima: dvadesettisuća) novih dionica iz ove odluke, bez obveze objavljivanja ponude
za preuzimanje.

Članak 12.

Uspješnost upisa i uplate dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala
utvrđuju se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica, u
narednom roku od najkasnije 3 (tri) dana. Izdanje dionica smatrat će se uspješno
izvršenim ako se u naprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati 100% (sto
posto) ukupnog iznosa izdanja, odnosno 20.000 (slovima:dvadesettisuća) dionica. Tako
utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja
temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost

6
Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog
kapitala i točan broj novih redovnih dionica.
Ovlašćuje se Uprava Društva za sklapanje ugovora s ulagateljem GRAD SPLIT
o unosu prava pretvaranjem potraživanja u temeljni kapital Društva.

Članak 13.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3
mjeseca od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati
upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja ulagatelju.

Članak 14.

Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati
odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

AD – 8
Na temelju odredbe članka 29. Statuta Društva, te odredbe članka 301. i 303. Zakona o
trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Članak 1.

Članak 9. Statuta zamjenjuje se u cijelosti novim tekstom koji glasi:
»Temeljni kapital Društva iznosi 49.963.000,00 kn (slovima: četrdeset devet milijuna
devesto šezdeset tri tisuće kuna). Temeljni kapital društva podijeljen je na 199.852
(slovima: sto devedeset devet tisuća i osamsto pedeset dvije) redovne dionice na ime,
pojedinačnog nominalnog iznosa od 250,00 kn (slovima: dvjesto pedeset kuna).«

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju u cijelosti nepromijenjene i na snazi.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.
Članak 4.

Ovlašćuje se Uprava Društva da uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi točan iznos
unesenih prava (tražbina) u temeljni kapital Društva i točan broj dionica koje se izdaju.
Ovlašćuje se Nadzorni odbor da, nakon što da suglasnost Upravi Društva na utvrđenja iz
prethodnog stavka, uskladi odredbe Statuta Društva u odredbama o iznosu temeljnog
kapitala, vrsti uloga koji su u temeljni kapital uneseni te broju dionica u potpunom

7
tekstu Statuta, odnosno uskladi odredbe Statuta Društva s promjenama do kojih je došlo
povećanjem temeljnog kapitala unosom u pravima i izdanjem novih dionica.

Poziv i upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva:
Pozivaju se dioničari Društva na sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva koja će se
održati 14. listopada 2022. u 12 sati u sjedištu Društva u Splitu, Ulica Slobode 16/b.
Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i odlučivati svi dioničari kao i njihovi
zakonski zastupnici ili opunomoćenici, čija pisana prijava namjere sudjelovanja
neposredno predana, osobno ili putem zakonskog zastupnika, odnosno punomoćnika ili
poštom uručena pristigne Društvu na adresu Društva: 21000 Split, Ulica slobode 16/b, 7
(sedam) dana prije održavanja Glavne Skupštine, odnosno najkasnije do 07. listopada
2022. godine (bez obzira kada i kako je poslana). Prijave e-poštom nisu dopuštene.
Dioničarem Društva smatra se pravna ili fizička osoba koja je kao dioničar Društva
evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb,
sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.
Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti tijekom svakog radnog dana u
sjedištu Društva, a biti će i na mjestu održavanja Glavne skupštine u vremenu od 15
minuta prije zakazanog početka Glavne skupštine i tijekom trajanja sjednice Glavne
skupštine.
Ako se Glavna skupština dana 14. listopada 2022. godine ne održi zbog pomanjkanja
kvoruma određenog Statutom Društva, pričuvna Glavna skupština će se održati 7 dana
kasnije 21. listopada 2022. godine u 12.00 sati na istom mjestu i uz nepromjenjeni
dnevni red.

KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT, sportsko
dioničko društvo
Član uprave – direktor:
Edo Blažević

Povezane vijestii

Web stranica koristi kolačiće! Kolačići omogućavaju bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku.