SKUPŠTINA DRUŠTVA 29.10.2018. 18h

SKUPŠTINA DRUŠTVA 29.10.2018. 18h

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva, Uprava KOŠARKAŠKOG KLUBA SPLIT sportskog dioničkog društva sa sjedištem društva u Splitu, Ulica slobode 16b (u daljnjem tekstu „Društvo“) je dana 18. rujna 2018. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU KOŠARKAŠKOG KLUBA SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti

koja će se održati 29. listopada, 2018. godine s početkom u 18.00 sati, u sjedištu Društva u Splitu, Ulica slobode 16b. Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se sljedeći:

DNEVNI RED
  • Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini;
  • Godišnja financijska izvješća Društva, Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva, te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2017.;
  • Odluka o pokriću gubitka Društva ostvarenoga u 2017. godini;
  • Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva;
  • Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
  • Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva za 2018. godinu.
PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva da po točkama dnevnog reda donese odluke kako slijedi:
AD 2.
Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2017. godinu;
Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu;
Prihvaćaju se Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. godine zajedno s izvješćem neovisnoga revizora.
AD 3.
Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini završenoj 31. prosinca 2017. godine ostvario gubitak u iznosu od 1.919.955,00 kuna ;
Ostvareni gubitak u 2017. godini u iznosu od 1.919.955,00 kuna pokriti će se realiziranom dobiti u budućim poslovnim godinama.
AD 4.
Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2017. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se upravi Društva daje razrješnica za vođenje poslova Društva u toj godini.
AD 5.
Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2017. godine obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se Nadzornom odboru daje razrješnica za vođenje poslova nadzora u toj godini.
AD 6.
Za revizora Društva za poslovnu 2018. godinu imenuje se revizorsko društvo Kalibović i partneri d.o.o. iz Splita, Mažuranićevo šetalište 69, OIB: 09573611408.
Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:
Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 22. listopada 2018. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje i to najkasnije do 22. listopada 2018. godine na adresu: KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti, Split, Ulica slobode 16b.
Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara-pravne osobe treba potpisati ovlaštena osoba i ovjeriti pečatom. Punomoć koju izdaje fizička osoba mora biti potpisana. Punomoć treba biti predana u sjedištu Društva, u Splitu, Ulica slobode 16b.
Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti tijekom svakog radnog dana u sjedištu Društva, a biti će i na mjestu održavanja Glavne skupštine u vremenu od 15 minuta prije zakazanog početka Glavne skupštine i tijekom trajanja sjednice Glavne skupštine.

Ako se Glavna skupština dana 29. listopada 2018. godine ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom Društva, pričuvna Glavna skupština će se održati 7 dana kasnije 05. studenoga 2018. godine u 18.00 sati na istom mjestu i uz nepromjenjeni dnevni red.

KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT, sportsko dioničko društvo
Član uprave – direktor:
Maroje Bubalo

Povezane vijestii

Web stranica koristi kolačiće! Kolačići omogućavaju bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku.